หน้าแรก

 

 

 

 

 
         

สำนักก่อสร้างทาง

กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม

 

  
 

 

 

ความเป็นมาของโครงการ

            จากการขยายตัวทางด้านเศรษกิจของจังหวัดสระแก้ว  ส่งผลให้การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตรกรรม    และอุตสาหกรรม  มีการพัฒนามากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเป็นประตูทางผ่านเข้าออกของสินค้าต่างๆ  เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ทำให้เกิดการจราจรหนาแน่นและติดขัด   ส่งผลทำให้เกิดปัญหาด้านการคมนาคมและการขนส่ง   ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน    กรมทางหลวงชนบท   จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง  ถนนสายแยก ทล.33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว   ระยะทาง  15.425  กิโลเมตร  เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตประชุม และกระจายการจราจร  เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์  Logistics   ในการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนไปยังภูมิภาคต่างๆ   โดยรถที่มาจากสาย ทล.33 จากอำเภอวัฒนานคร  อำเภออรัญประเทศ  สามารถใช้เส้นทางโครงการฯ  เพื่อไปยังด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก  และรถจากด่านผ่านแดนฯ  สามารถกระจ่ายสินค้าไปสู่ภูมิภาค    โดยใช้เส้นทางของโครงการเป็นทางเลี่ยงชุมชนที่มีการจราจรคับคั่ง จึงเป็นเส้นทางที่สามารถแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในชุมชน  ลดระยะเวลาในการเดินทาง  พร้อมทั้งเป็นการกระจายความเจริญของชุมชนไปสู่รอบนอกได้สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย     และยังสนับสนุนการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย