เกี่ยวกับเรา

 

กรมทางหลวงชนบท

ลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

เริ่มก่อตั้ง 9 ตุลาคม 2554

ปัจจุบันมีอัตรากำลังรวม 3,992 คน

สำนักงานส่วนกลาง 9 หน่วย

สำนักงานส่วนภูมิภาค 93 หน่วย

ภาระกิจหลักของกรมทางหลวงชนบท

                             1. พัฒนาโครงข่ายทาง และสะพานในสายทาง

                             2. พัฒนาปรับปรุงก่อสร้างสะพาน

                             3. บูรณะและบำรุงรักษาทาง

                             4. การแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ต่างๆ

                             5. สนับสนุนการท่องเที่ยว

                             6. สนับสนุนยุทธศาสตร์ชายแดน

                             7. พัฒนาทางพื้นที่เฉพาะ

                             8. โครงการตามแนวพระราชดำริ

                             9. เป็นพี่เลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)