กิจกรรมและการประชุม

ดูการดำเนินงานได้

      1. การประชุมชี้แจงประชาชนเรื่องการเวนคืออสังหาริมทรัพย์

       2.คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เข้าตรวจสอบพื้นที่ฯ

3. การประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งที่ 1 และบันทึกข้อตกลง MOU

3.1 การประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งที่ 2

3.2 การประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งที่ 3

4.คณะสำนักงบประมาณเข้าติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

5.ฝึกอบรมและปฏิบัติด้านความปลอดภัยเบื้องต้น (ครั้งที่ 1) ให้เแก่ลูกจ้าง

6.ส่งมอบงานก่อสร้าง ครั้งที่ 1