โครงสร้างองค์กร

 

โครงสร้างองค์กร

โครงการควบคุมงานก่อสร้างถนนสายแยก ทล.33-บ้านด่านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

                                       >>>>  ผู้บริหารระดับสูง

                                >>>>  คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง

                                >>>>  คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา

                                >>>>  บริษัทผู้รับจ้าง

                                >>>>  บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน