ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรค

                                          การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

                                                               ปัญหาสาธารณูปโภค

 

 


  • การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของโครงการฯ 1. ค่าทดแทนที่ดิน สรุป แปลงที่ดินที่อยู่ในแนวเขตเวนคืน ซึ่งอยู่ในสายทาง มีจำนวนที่ดินทั้งหมด 213 แห่ง แยกตามรายละเอียดได้ดังนี้ ...

  • ปัญหาการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค การเข้าหารื้อติดต่อประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออรัญประเทศ การเข้าหารื้อติดต่อประสานงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ