รูปภาพความก้าวหน้า ทุกระยะ 200 ม.

 

ภาพถ่ายความก้าวหน้า ทุกระยะ 200 เมตร 

ประจำทุกๆ เดือน