การเวนคืนอสังหาริมทัพย์

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของโครงการฯ

 

1. ค่าทดแทนที่ดิน

    สรุป แปลงที่ดินที่อยู่ในแนวเขตเวนคืน  ซึ่งอยู่ในสายทาง

          มีจำนวนที่ดินทั้งหมด 213 แห่ง

          แยกตามรายละเอียดได้ดังนี้

                         ที่ดินที่มีโฉนด                                     จำนวน  138  แห่ง

                         ที่ดินประเภท น.ส.3 หรือ น.ส.3ก             จำนวน  16  แปลง

                         ที่ดินประเภท ภ.บ.ท.5                           จำนวน  35  แปลง

                         ที่ดินที่ไม่พบเอกสารสิทธิ                       จำนวน  10  แปลง

                         ที่ดินของราชการ                                  จำนวน  14  แปลง

         เนื้อที่ ที่ถูกเวนคืนรวมทั้งสิ้น  535  ไร่  3  งาน  79.07 ตารางวา

         เป็นเงินค่าทดแทนที่ดิน จำนวนทั้งสิ้น  163,737,462.00  บาท

 

 

2. ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ

 

    สรุป อสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับ อาคาร สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

 

          สิ่งปลูกสร้าง อาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่น              จำนวน  119  หลัง

 

          เป็นเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง จำนวนทั้งสิ้น  59,757,011.58 บาท

 

3. ค่าทดแทนไม้ยืนต้นและพืชผล

     สรุป อสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับ ไม้ยืนต้น และพืชผล

           ไม้ยืนต้นและพืชผล                                              จำนวน  169  แปลง

           เป็นเงินค่าทดแทนไม้ยืนต้นและพืชผล  จำนวนทั้งสิ้น  4,449,139.00 บาท

 

 

 
  • การเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้าง •ข้อมูลการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน •ข้อมูลเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มาติดต่อทำสัญญาซื้อขาย

  • ผลการดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 117,910,565.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 117,910,288.51 บาท งบปร...

  • ปัญหาการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค การเข้าหารื้อติดต่อประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออรัญประเทศ การเข้าหารื้อติดต่อประสานงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ