ปัญหาสาธารณูปโภค

      ปัญหาการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค    

 

 

 

 

การเข้าหารื้อติดต่อประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อำเภออรัญประเทศ 

 

 

การเข้าหารื้อติดต่อประสานงานการประปาส่วนภูมิภาค  สาขาอรัญประเทศ

 

 

 


  • การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของโครงการฯ 1. ค่าทดแทนที่ดิน สรุป แปลงที่ดินที่อยู่ในแนวเขตเวนคืน ซึ่งอยู่ในสายทาง มีจำนวนที่ดินทั้งหมด 213 แห่ง แยกตามรายละเอียดได้ดังนี้ ...