การทดสอบวัสดุในห้องทดลอง Lab

เครื่องมือทดสอบของโครงการฯ

      

         

Compaction Test

      

      

Caribation Test

      

Sieve Test

      


  • การทดสอบวัสดุแผน เป้าหมาย ผล การทดสอบวัสดุของโครงการแผน เป้าหมาย ผล การทดสอบวัสดุของโครงการ (ต่อ)

  • รายงานผลทดสอบวัสดุ(เกณฑ์การทดสอบ) ผลทดสอบวัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ผลทดสอบวัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ผลทดสอบวัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ผลทด...

  • เก็บตัวอย่างวัสดุ (งานดิน) Field density Test Run BM

  • การตรวจสอบระดับงานดินเดิม Run BM

  • ตรวจสอบความกว้าง-หนา - งานบ่อพัก - งานท่อกลม - งานเสาเข็ม - งานเทคอนกรีตท่อเหลี่ยม - งานสะพาน (ตรวจสอบเหล็กเสริมคาน Capbeam พร้อมเข้าแบบ)