คณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงบประมาน ดูงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

  เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2558 คณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาน สำนักงบประมาน จำนวน 8 ท่าน นำโดย นายสุธีร์ ดิฐสถาพรเจริญ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว โดย นายเขตโสภณ โภคารัตนานันท์ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่ง ผู้แทนจากสำนักก่อสร้างทาง พร้อมด้วย ดร.ชาครีย์ บำรุงวงศ์ และ ดร.ปรีชา โสภารัตน์ จากกองแผนงาน และ นายสหัส โตวัฒนา แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมบรรยายสรุป ณ สำนักงานสนามโครงการสาย แยก ทล.33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึกฯ ของสำนักก่อสร้างทาง พร้อมติดตามผลการปฎิบัติการของสำนักก่อสร้างทาง

      

      

      

  ในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น. ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่ง นายเขตโสภณ โภคารัตนานันท์ และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ นายอิสระชนม์ คงช่วย รวมทั้งที่ปรึกษา ได้นำคณะฯ จากสำนักงบประมาน ลงพื้นที่บริเวณการก่อสร้างถนน

1. สายแยก ทล.33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระยะทาง 15.425 กม.

2. สายแยก ทล.348 - บ้านป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระยะทาง 12.500 กม.(อยู่ระหว่างการประกาศ พรฎ)