เดือนตุลาคม 2558

งานประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ประจำเดือนตุลาคม 2558

รูปภาพติดตั้งโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

   

   


รูปภาพแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ

   

   


รูปภาพหนังสือพิมพ์/แผ่นสปอตประชาสัมพันธ์โครงการฯ

 


     

 


 • งานประชาสัมพันธ์ รูปภาพติดโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน รูปภาพแจกแผ่นพับข่าวประชาสัมพันธ์

 • งานประชาสัมพันธ์โครงการฯ รูปแจกแผ่นพับข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน รูปติดโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

 • ติดตั้งตู้รับแสดงความคิดเห็น

 • งานประชาสัมพันธ์โครงการฯ **************************** ติดตั้งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ประจำเดือน แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ ประจำเดือน

 • งานประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558) - ติดโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ - แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ

 • งานประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ประจำเดือนธันวาคม 2558) - ติดโปรเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน - แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือน - รูปหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 17-31 ธันวาคม ...

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน มกราคม 2559" - ติดตั้งโปรเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ - แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559" - ติดตั้งโปรเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน มีนาคม 2559" ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน เมษายน 2559" ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน พฤษภาคม 2559" ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ .........

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน มิถุนายน 2559" *********ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ********* *********แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ********* ...

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน กรกฎาคม 2559" @@@ ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ @@@ @@@ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ @@@

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน สิงหาคม 2559" @@@ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@ @@@ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ @@@

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน กันยายน 2559" @@@ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@ @@@แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน ตุลาคม 2559" @@@ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@ @@@ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559" @@@ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@ @@@ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@ ...

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน ธันวาคม 2559" @@@ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@ @@@ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@ ...

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน มกราคม 2560" @@@ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@ @@@ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน มกราคม 2560" @@@ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@ @@@ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน มีนาคม 2560" @@@ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@ @@@ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน เมษายน 2560" @@@ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@ @@@ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน พฤษภาคม 2560" @@@ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@ @@@ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน มิถุนายน 2560" @@@ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@ @@@ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ @@@

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน กรกฎาคม 2560" @@@ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@ @@@ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ @@@

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน สิงหาคม 2560" @@@ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@ @@@ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ @@@

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน กันยายน 2560" @@@ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@ @@@ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ @@@

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ "ประจำเดือน ตุลาคม 2560" @@@ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@ @@@ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ @@@

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (จบโครงการฯ) "ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560" @@@ติดตั้งโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ@@@ @@@ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ @@@