ฝึกอบรมและปฏิบัติด้านความปลอดภัยเบื้องต้น ครั้งที่ 1

การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้น ครั้งที่ 1

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 

 

                

รูปภาพเอกสารที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเรื่องความปลอดภัย

   

รูปภาพการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ