ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

งาน Mix process and Compaction Embankment

    

   Layer 2 Sta 4+700 - 5+000 LT          Layer 3 Sta 7+800 - 8+000 RT        Layer 4 sta 4+250 - 4+550 LT        Layer 6 Sta 8+650 - 9+300 LT

    

  งานทดสอบ Field Density Test

       Layer 5 Sta 10+000 - 10+500 LT          Layer 6 Sta 9+400 - 10+000 LT            Layer 2 Sta 4+550 - 5+100 RT            Layer 3 Sta 4+700 - 5+000 LT

    

   Layer 4 Sta 4+100 - 4+550 LT          Layer 5 Sta 10+300 - 10+550 LT          Layer 6 Sta 10+000 - 10+300 RT           Layer 3 Sta 4+800 - 5+100 RT

    

   Layer 7 Sta 8+650 - 9+500 RT            Layer 3 Sta 7+800 - 8+550 LT              Layer 3 Sta 7+800- 8+550 RT              Layer 3 Sta 4+550 - 4+800 RT

       

     Layer 3 Sta 5+400 - 5+775 LT             Layer 3 Sta 6+150 - 6+600 RT             Layer 3 Sta 5+200 - 5+750 RT            Layer 3 Sta5+800 - 6+100 RT

 

งานดินถม (ลงวัสดุ)

    

                      Sta 4+300 - 5+100 RT                                                 Sta 6+400 - 6+600 LT

 

งานเทคอนกรีตรากฐาน

       

       

 

งานเทคอนกรีตเสาเข็ม

       

                        งานเทคอนกรีต (เสาเข็มสมอหมายเลข 2)                                           งานเทคอนกรีต (เสาเข็มสมอหมายเลข3)

       

                      งานเทคอนกรีต (เสาเข็มสมอหมายเลข 4)                                                         งานเทคอนกรีต (เสาเข็มสมอหมายเลข 7)

 

งานตอกเสาเข็มสะพานข้ามทางรถไฟ

    

    

 

 งานตอกเสาเข็มสะพานพรหมโหด

    

 

งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

    

                     Sta 4+100 - 5+500 LT/RT                                                          Sta 5+775 บริเวณทางเชื่อมสาธาณะ 

งานติดตั้งป้ายชั่วคราว

    

    

 

 


 • งานกรุยแนวทางและขุดตอ (Clearing) ช่วง กม.4+000 - 4+300 งานเก็บตัวอย่างวัสดุดินเดิม เก็บค่าระดับงานดิน ป้ายชั่วคราวทางเชื่อม กม.3+995

 • งานกรุยแนวทางและขุดตอ (Clearing) ช่วง กม.5+200 - 5+600 งาน Mix process กม.5+400 - 5+600 เก็บตัวอย่างวัสดุ (งานดิน) เก็บค่าระดับงานดิน ป้ายชั่...

 • งาน Mix process กม. 10+100 - 10+500 งาน Field denity Test งาน Run BM งาน ทดสอบในสนาม (Boring log) งาน ทดสอบดินถม

 • งาน Mix process กม. 9+500 - 9+700 งานทดสอบในสนาม (Boring log) งานทดสอบ (Field Density Test) งานวางท่อลอดเหลี่ยม กม. 5+175 LT งานวางท่อลอดเหลี่ยม Sta 5+650 ...

 • งาน Mix process Embankment Layer 3 Sta 8+650 - 8+900 LT งาน Mix process Embankment Layer 3 Sta 9+000 - 9+200 LT งาน Mix process Embankment Layer 4 Sta 9+500-9+800 RT งานทดสอบ (...

 • งานเก็บตัวอย่างวัสดุหินคลุก งานเก็บตัวอย่างวัสดุดินถม งานทดสอบ Field density test (Sta 8+650- 9+000 RT) งาน Mix process Embankment (Sta 8+650 - 9+100 LT) งาน Mix process Emban...

 • งาน Mix process and Compaction Embankment Layer 4 Sta 7+800 - 8+000 RT Layer 5 Sta 6+150 - 6+600 LT Layer 4 Sta 5+800 - 6+100 RT Layer 5 Sta 5+800 - 6+100 LT ...

 • งานดินและชั้นคันทาง (Mix process and Compaction Embankment) การควบคุมคุณภาพ (ทดสอบความหนาแน่นดินถมในสนาม) การควบคุมคุณภาพ (ทดสอบกำลังอัดคอนกรีต) งานท่อเหลี่ยม คสล. (วางท่อเหลี่...

 • งานดินและชั้นคันทาง (Mix process and Compaction Embankment) การควบคุมคุณภาพ (ตรวจสอบความหนาแน่นดินถมในสนาม Field density Embankment) การควบคุมคุณภาพ (ทดสอบกำลังอัดคอนกรีต) งานเ...

 • งานดินและชั้นคันทาง Mix process and Compaction Embankment การควบคุมคุณภาพ (ทดสอบความหนาแน่นดินถมในสนาม) ทดสอบ C.B.R.งานวัสดุคัดเลือก ทดสอบ Compaction งานวัสดุดินถม งานตรวจส...

 • งานดินและชั้นคันทาง การ Mix process and Compaction งานดินและชั้นคันทางตัดเกรด ชั้น Finishd การควบคุมและ...

 • งานดินและชั้นคันทาง การ Mix process and Compaction งานทดสอบ C.B.R วัสดุรองพื้นทาง งานทดสอบ Compaction วัสดุรองพื้นทาง งานตรวจสอบค่าระดับ Finished งานวัสดุคัดเลือก งานบดอั...

 • งานดินและชั้นคันทาง การ Mix process and Compaction งานควบคุมและตรวจสอบ Field density test ชั้น Finished งานควบคุมและตรวจสอบ Field de...

 • งานดินและชั้นคันทาง การ Mix process and Compaction งานลงวัสดุทางลูกรัง งานวัสดุรองพื้ันทาง ทดสอบ Compaction (วัสดุรองพื้นทาง) ทดสอบ C.B.R. (งานวัสดุรองพื้นทาง) ทดสอ...

 • งานดินและชั้นคันทาง การ Mix process and Compaction Embankment งานดินและชั้นคันทาง การ Mix process and Subbase finished งานชั้นโครงสร้างทางตัดเกรดชั้น Finishd Su...

 • การ Mix process and Compaction Base Course การควบคุมและตรวจสอบ Field density test course ชั้น Finished base coures กดทดสอบ C.B.R.Base Couvse ตรวจสอบความหนาชั้น Base Course ...

 • การ Mix process and Compaction Base Course การทดสอบ Compaction Test Base Coruse การตรวจสอบความหนาชั้น Base Course การตรวจสอบค่าระดับ Finished (งานหินคลุก) กดทดสอบ C.B.R....

 • งานลงวัสดุพื้นทาง งานบดอัดวัสดุพื้นทาง งานบดอัดวัสดุคัดเลือก งานปูผิว Asphaltic Coreret งานทดสอบ Sivev (วัสดุรองพื้นทาง) งานทดสอบ Compaction (วัสดุรองพื้นทาง) งานทดสอบ F...

 • งานทดสอบ Compaction Test (วัสดุรองพื้นทาง) งานทดสอบ C.B.R. Test (งานวัสดุรองพื้นทาง) งานลงวัสดุพื้นทาง งานตัดเกรด (วัสดุรองพื้นทาง) งานบดอัด (วัสดุรองพื้นทาง) งานลงวัสดุคั...

 • งานลงวัสดุคัดเลือก งานบดอัด (วัสดุคัดเลือก) งานทดสอบ Compaction Test (วัสดุคัดเลือก) งานลงวัสดุพื้นทาง งานตัดเกรดวัสดุพื้นทาง งานบดอัด (วัสดุพื้นทาง) งานบดอัดวัสดุพื้นทาง ...

 • งานลงวัสดุคัดเลือก งานบดอัดวัสดุคัดเลือก งานลงวัสดุพื้นทาง งานบดอัด (วัสดุรองพื้นทาง) งานตัดเกรด (วัสดถุพื้นทาง) ทดสอบ CBR Test (วัสดุรองพื้นทาง) งานทดสอบกำลังอัดคอนกรีต งา...

 • งานลงวัสดุรองพื้นทาง ตรวจสอบค่าระดับงานถนนคอนกรีต งาน Prime Coat งานตัดเกรดวัสดุพื้นทาง งานบดอัดวัสดุรองพื้นทาง Mixprocess วัสดุพื้นทาง เจาะความหนาวัสดุรองพื้นทาง วัดความก...

 • งาน Mix Process (วัสดุพื้นทาง) งานลงวัสดุพื้นทาง งานตรวจเช็คระดับลูกรัง ตรวจสอบความกว้าง (วัสดุพื้นทาง) งานทดสอบ Field Density (วัสดุพื้นทาง) งานตรวจสอบเทคอนกรีต งานถนนค...

 • งาน Prime Coat งานปูผิว Asphaltic Concrete ชั้น Binder Course งานปูผิว Asphaltic Concrete ชั้นผิว Wearing Course งาน Coring ชั้นผิว Binder Course งานตรวจเช...

 • งาน Coring ชั้นผิว Wearing Course งานตรวจเช็คระดับความกว้างผิวถนนชั้น Wearing Course งานเทคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานตรวจเช็คระดับ Wearing งานทดสอบกำลังอัดคอนก...

 • งานตัดเกรดวัสดุพื้นทาง งานเทคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งาน Prime Coat งานทดสอบ Field Density Test (วัสดุคัดเลือก) งานตรวจเช็คระดับหินคลุก (เชื่ีอมถนนคอนกรีต) ทด...

 • งาน Prime Coat งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานบดอัดวัสดุพื้นทาง ตรวจเช็คระดับงานชั้น Wearing ตรวจเช็คระดับถนนคอนกรีตแยก กม.4 LT CL RT งานปูยาง Asphaltic Concrete ชั้น...

 • งานทดสอบ Field Density Test วัสดุดินถมเกาะกลาง งานทดสอบ Field Density Test (วัสดุรองพื้นทาง) งานทดสอบ Compaction Test (วัสดุรองพื้นทาง) ทดสอบ Field Density Test (วัสดุค...

 • งานตัดเกรดวัสดุดินถม งานลงวัสดุพื้นทาง งานบดอัดวัสดุพื้นทาง งานเท Concrete Slope Protection ทดสอบ CBR Test (วัสดุรองพื้นทาง) งานทดสอบ Field Density Test งานเ...

 • งาน Prime Coat ฝั่งต้นทาง (สะพานข้ามทางรถไฟ) งานเทคอนกรีตลีน ทางระบายน้ำแบบขั้นบันได (LT/RT) งานปูผิว Asphaltic concrete ชั้น Binder course ฝั่งปลายทาง ภาพความก้าวหน้าโ...