ส่งมอบงานก่อสร้าง ครั้งที่ 1

         เมื่อวัน 16-17 ธันวาคม 2558 นายมานพ  สุสิงห์  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท  ได้ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยเข้าตรวจงานก่อสร้างถนน โครงการสายแยก ทล.33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน ได้แก่ บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งฯ และบริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่งฯ เป็นผู้บรรยายสรุปรายละเอียดโครงการและความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง พร้อมนำตรวจงานสนาม รวมทั้งได้ไปตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว

   

  

  

  

  

            คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบงานในสนาม และตรวจสอบสภาพทั่วไปของโครงการฯ รวมทั้งเนื้องานที่ส่งมอบ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ นายอิสระชนม์ คงช่วย รวมทั้งที่ปรึกษาฯ ได้ชี้แจงบรรยายรายละเอียดของงานก่อสร้างและตอบข้อซักถาม