ส่งมอบงานก่อสร้าง ครั้งที่ 2

        เมื่อวัน 10-11 ธันวาคม 2558 นายมานพ  สุสิงห์  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท  พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ได้ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยเข้าตรวจงานก่อสร้างถนน โครงการสายแยก ทล.33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  ซึ่งมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน ได้แก่ บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งฯ และบริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่งฯ เป็นผู้บรรยายสรุปรายละเอียดโครงการและความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง พร้อมนำตรวจงานในสนาม

 

            

      

   

      คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างในสนาม  และตรวจสอบสภาพทั่วไปของโครงการฯ รวมทั้งรายงานปริมาณงานที่ส่งมอบ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ นายอิสระชนม์  คงช่วย และที่ปรึกษาได้ชี้แจงบรรยายรายละเอียดของงานก่อสร้างและตอบข้อซักถาม  โดยประธานได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน