แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง มี.ค. 59

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือน มีนาคม 2559

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 มี.ค.2559 - 31 มี.ค. 2559)

ผลงาน       3.53       %

แผนงาน      2.93        %

        ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]     + 0.60     %