แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง เม.ย. 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือน เมษายน 2559

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 เม.ย.2559 - 30 เม.ย. 2559)

    ผลงาน       2.03    %  

แผนงาน      3.00    %

    ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]     -0.97      %