แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง พ.ค. 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือน พฤษภาคม2559

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 พ.ค.2559 - 31 พ.ค. 2559)

    ผลงาน       5.91    %  

 แผนงาน     2.99   %

    ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]    2.91       %