คณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยม

 

                เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559  เวลา 16.30 คณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม   นำโดยนายก้องเกียรติ    เกิดศรีพันธ์ุ    ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics ของกรมทางหลวงชนบท ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  โดยมีนายเขตโสภณ โภคารัตนานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสำนักก่อสร้างทางและนายศราวุธ   เริงฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่ง พร้อมนายอิสระชนม์  คงช่วย เจ้าหน้าที่ประจำโครงการและบริษัทที่ปรึกษาฯ  ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานก่อสร้างและการใช้งบประมาณของโครงการฯ