ส่งมอบงานก่อสร้างครั้่งที่ 4

********* ส่งมอบงานก่อสร้างครั้งที่ 4*********

            วันศุกร์ที่  19  สิงหาคม  2559  นายมานพ  สุสิงห์   รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมคณะกรรมการ ได้เดินทางไปตรวจราชการ โครงการก่อสร้างถนนสายแยก  ทล.33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก  อำเภออรัญญประเทจังหวัดสระแก้ว  (คร้้งที่ 4) โดยมี  นายอิสระชนม์  คงช่วย เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ และบริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งฯ  บริษัท เชนี่เอนจิเนียริ่งฯ บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง  เป็นผู้บรรยายสรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้างรวมทั้งตอบข้อซักถาม ณ สำนักงานของโครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานปัจจุบัน  ผลงานได้ 42.83%  แผนงาน 40.18%  เร็วกว่าแผน  2.65%

   

            คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างในสนาม  โดยตรวจสอบด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง  โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ  นายอิสระชนม์  คงช่วย  และบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ชี้แจงบรรยายรายละเอียดของงานก่อสร้างและตอบข้อซักถามประธานฯ ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา  และเร่งรัดงานให้รวดเร็วขึ้น