แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง ก.ย. 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือน กันยายน 2559

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ก.ย.2559 - 30 ก.ย. 2559)

    ผลงาน     2.26   %   

    แผนงาน   5.64   %    

ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]    -3.38  %