แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง ต.ค. 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือน ตุลาคม 2559

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ต.ค.2559 - 31 ต.ค. 2559)

    ผลงาน     1.53   %   

    แผนงาน   7.42   %    

ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]    -5.89  %