แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง ธ.ค. 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือนธันวาคม  2559

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ธ.ค.2559 - 31 ธ.ค. 2559)

ผลงาน     5.50   %

แผนงาน    6.24  % 

ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]    -0.74 %