แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง ม.ค. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือนมกราคม  2560

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ม.ค.2560 - 31 ม.ค. 2560)

ผลงาน     5.86   %

แผนงาน    6.55  % 

ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]    -0.69 %