ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560


งานลงวัสดุคัดเลือก

   

งานบดอัดวัสดุคัดเลือก

   

งานลงวัสดุพื้นทาง

   

งานบดอัด (วัสดุรองพื้นทาง)

   

งานตัดเกรด (วัสดถุพื้นทาง)

   

ทดสอบ CBR Test (วัสดุรองพื้นทาง)

      

งานทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

   

งานทดสอบ Field Density Test  (รองพื้นทาง)

   

วัดความกว้าง (งานวัสดุคัดเลือก)

   

งานเจาะความหนา

   

งานตรวจสอบค่าระดับ Finished  (งานหินคลุก)

   

งานตรวจสอบก่อนเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

   

งาน Corring ชั้นผิว Wearing Course

      

งาน Prime Coat

   

   

งาน Tack Coat

   

งานปูผิวยาง Asphaltic Concrete ชั้น Wearing Course

   

งานเช็คระดับงานปูผิว Asphaltic Corirete ชั้น Binder Coure

   

งานตรวจสอบความกว้างชั้นผิว Binder Course

   

งานตรวจสอบความกว้างชั้นผิววัสดุรองพื้นทาง

   

งานผูกเหล็ก Abutment (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

 งานผูกเหล็กพื้น(สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานผูกเหล็กพื้นคาน (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเข้าแบบคาน I-Girder 30.00 m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีตคาน I-Girder (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีตคานซอย (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานวางเหล็ก Barrier (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีต Barrier (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

เข้าแบบหัวคาน Cantilever Deck

   

งานวางแบบท้องพื้น Abutment (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเข้าแบบท้อง Cantilover Deck (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานเทคอนกรีต Topping (สะพานข้ามทางรถไฟ)

     

งานเข้าแบบผนังกันดิน (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

    

งานเทคอนกรีตผนังกันดินและเสา (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานผูกเหล็กผนังกันดิน (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

     

งานผูกเหล็กฐานราก (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานดึงลวดอัดแรงคาน I-Girder 20 m (สะพานพรหมโหด)

     

งานอัดน้ำปูนคาน I-girder 20,30 m. (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

   

งานเข้าแบบราวบน (สะพานข้ามคลองห้วยไผ่) 

   

งานเทคอนกรีตราวบน (สะพานข้ามคลองห้วยไผ่)

   

งานขุดวางท่อกลม คสล.

   

   

งานบดอัดทรายใต้ท่อกลม

   

งานยาแนวปิดรอยต่อท่อกลม คสล.

   

งานเข้าแบบบ่อพักและเทคอนกรีตบ่อพัก

   

งานผูกเหล็กบ่อพัก

    

ภาพความก้าวหน้าทุกๆ 1 กม.