แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง ก.พ. 60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2560

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ก.พ.2560 - 28 ก.พ. 2560)

ผลงาน     6.55   %

แผนงาน    6.24  % 

ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]    0.31 %