แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง เม.ย. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือนเมษายน  2560

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 เม.ย.2560 - 30 เม.ย. 2560)

ผลงาน     2.12   %

แผนงาน   4.80  % 

ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]    -2.68 %