แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง พ.ค. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือนพฤษภาคม  2560

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 พ.ค.2560 - 31 พ.ค. 2560)

ผลงาน     2.15   %

แผนงาน   4.69  % 

ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]    -2.54 %