ประจำเดือน มิถุนายน 2560

งาน Coring ชั้นผิว Wearing Course

งานตรวจเช็คระดับความกว้างผิวถนนชั้น Wearing Course

งานเทคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานตรวจเช็คระดับ Wearing

งานทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

งานทดสอบ Compaction (วัสดุรองพื้นทาง)

 

งานทดสอบ CBR Test  (วัสดุรองพื้นทาง)

งานทดสอบกำลังอัดคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

งานติดตั้งเสารับกล่องพื้นบน (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานผูกเหล็กคาน I-Girder 30.00 m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเทคอนกรีตคาน I-Girder 30.00 m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานผูกเหล็กพื้น Topping (สะพานข้ามทางรถไฟ)

 

งานเข้าแบบคาน I-Girder 30.00 m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเทคอนกรีต Barrier (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานผูกเหล็กผนัง (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานติดตั้งท่อร้อยลวดอัดแรงพื้นบน (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเทคอนกรีตแผ่น Fin (สะพานข้าทางรถไฟ)

งานเข้าแบบผนัง (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานปรับระดับและผูกเหล็กแผ่น Fin (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานติดตั้งแผ่น Fin (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานปูไม้แบบรับพื้นบน (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเชื่อมเหล็กระดับก่อนเทพื้น Topping (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานดึงลวดอัดแรงคาน I-Girder ขนาด 30.00 m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานผูกเหล็กพื้น (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

งานผูกเหล็กพื้น Topping (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

งานผูกเหล็กฐานผนังกันดิน (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

งานเทคอนกรีตฐานผนังกันดิน (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

 

งานเทคอนกรีต Topping (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

งานร้อยท่อลวดอัดแรงพื้นบน (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเทคอนกรีต Approach Slab (สะพานข้ามคลองห้วยไผ่)

งานขุดวางท่อกลมขนาด 1.20 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ

 

รูปความก้าวหน้าโครงการฯทุก ๆ 1 กม.