ส่งมอบงานก่อสร้างครั้งที่ 7

          

 

             มื่อวันที่  15  มิถุนายน 2560 นายมานพ  สุสิงห์  รองอธิบดีกรมทาวหลวงชนบท  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสระแก้ว  โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.33-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก  อ.อรัษประเทศ  จ.สระแก้ว (ครั้งที่7)  โดยมี นายอิสระชนม์  คงช่วย  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ, บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่ง, บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่งฯ ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับจ้าง  เป็นผู้บรรยายสรุปรายละเอียดความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง โครงการฯ รวมทั้งตอบข้อซักถาม  ณ สำนักงานของโครงการ  ซึ่งผลกรดำเนินงานปัจจุบัน ผลงาน 81.00%  แผนงาน 94.06%   ช้ากว่าแผน -12.40 %

 

 

           

             คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างในสนาม  และตรวจสอบด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ  นายอิสระชนม์  คงช่วย, ที่ปรึกษาฯ และผู้รับจ้าง  ได้ชี้แจงบรรยายรายละเอียดของงานก่อสร้าง และตอบข้อ  ซักถาม โดยประธานฯ ได้เน้นย้ำเรื่องการจัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อประสานงานในโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงในกรณีฉุกเฉินความปลอดภัยในการก่อสร้าง  พร้อมทั้งเร่งรัดการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้