ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

งานตัดเกรดวัสดุพื้นทาง

งานเทคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งาน Prime Coat

งานทดสอบ Field Density Test (วัสดุคัดเลือก)

 

งานตรวจเช็คระดับหินคลุก (เชื่ีอมถนนคอนกรีต)

ทดสอบ C.B.R. วัสดุดินถม

งานกดทดสอบ C.B.R. งานวัสดุดินถม

งานเข้าแบบคาน I-Girder 30.00 m. (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเทคอนกรีตคาน I-Girder 30.00 m. (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานปรับระดับแผ่น Fin (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเทคอนกรีตแผ่น Fin (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเข้าแบบ Barrier (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเทคอนกรีต Barrier (สะพานข้ามทางรถไฟ)

   

งานผูกเหล็กพื้น Topping (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเทคอนกรีตพื้น (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานเข้าแบบผนัง (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานติดตั้งเสาเหล็กรับพื้นบน (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานดึงลวดอัดแรงคาน I-Girder 30.00 m (สะพานข้ามทางรถไฟ)

งานรื้อแบบผนังและติดตั้งเสาเหล็กรับพื้นบน

  

งานผูกเหล็กพื้น (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

งานผูกเหล็ก Topping (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

งานเทคอนกรีตพื้น Topping (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

 

งานเทคอนกรีตฐานและผนังกันดิน (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

งานผูกเหล็กราวสะพาน (สะพานข้ามคลองพรหมโหด)

งานวางท่อกลม คสล. 1.20 เมตร

รูปความก้าวหน้าทุกๆ 1 กม.