แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง ก.ย. 60

   
 

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือนกันยายน 2560

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ก.ย.2560 - 30 ก.ย. 2560) 

แผนงาน   100.00  % 

ผลงาน     93.83  %

ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]    -6.17 %