แผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง ต.ค. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
 

สรุปแผน/ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ประจำเดือนตุลาคม 2560

ผลงานระหว่าง (วันที่ 1 ต.ค.2560 - 31 ต.ค. 2560) 

แผนงาน   -

ผลงาน     0.36  % 

ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน [ (-) ช้า (+) เร็ว ]    0.36 %